Vyšší odborná škola Diplomovaný oční optik Pardubice

Chci vědět více o škole Chci vědět více o předmětech
01

Charakteristika oboru

Název vzdělávacího programu:
Diplomovaný oční optik

Kód a název oboru vzdělávání:
39-43-N/..Diplomovaný oční optik

Dosažený stupeň vzdělání:
vyšší odborné

Vyučovací jazyk:
český

Průběh výuky:
výuka probíha vždy 1x za měsíc (pondělí až čtvrtek)

Délka vzdělávacího programu:
denní a dálkové vzdělávání: 3 ročníky (6 období)

Způsob ukončení vzdělávání:
absolutorium

Certifikace:
vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy

02

Podmínky přijetí

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, jehož součástí je zjištění zájmu o vzdělávací program Diplomovaný oční optik.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy v souladu § 93 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

03

Uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro činnost samostatného technického pracovníka v oblasti zajišťování technických služeb občanům při realizaci korekcí refrakčních vad očí v provozovnách očních optik.

Pro tyto činnosti je vybaven vědomostmi a dovednostmi v oblasti komunikativní, personální, sociální, ale také vědomostmi opticko-fyzikálními nebo mechanicko-technickými. Je schopen úzce spolupracovat s optometristou a oftalmologem.

Vzdělání v oboru oční optiky je rovněž prvním krokem k možnosti dalšího studia na vysoké škole v bakalářském studiu optometrie a optiky.

VOŠ – Diplomovaný oční optik

Naše škola byla založena v roce 1995 s cílem poskytovat kvalitní vzdělání zájemcům o práci v očních optikách. Základním úkolem poskytovaného studijního programu je připravit budoucí absolventy jak po stránce teoretické, tak především praktické k této činnosti.

Škola byla nejprve koncipována jako 2-leté pomaturitní studium, později byla transformována na 3-leté vyšší odborné studium ukončené absolutoriem. V současné době je otevřena pouze dálková forma studia.

Studijní obor diplomovaný oční optik připravuje žáky pro výkon pracovníka oční optiky s vyšším odborným vzděláním.

Vzdělávací obor je zaměřen na získání především těchto schopností a dovedností:

  • zhotovování všech druhů brýlí a jiných pomůcek dle předpisu očního lékaře;
  • osvojení schopnosti získávat vstupní informace pro zhotovení korekčních pomůcek při rozhovoru s pacientem a provádět nezbytná měření;
  • zvládnutí poradenské činnosti pro uživatele brýlí;
  • samostatné vedení administrativy spojené s provozem oční optiky;
  • možnost dalšího studia na VŠ-bakalářské studium optometrie a optiky.

Aktuality


Právě přijímáme přihlášky do druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Více informací k přijímacím pohovorům naleznete v části "Přijímací řízení" níže.

Těšíme se na Vás.

Přijímací řízení jak u nás začít studovat

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2023/2024


Přihlášky ke studiu zasílejte doporučeně na poštovní adresu školy a současně informativní email elektronicky na studijní oddělení školy: vos-pce@inekooptik.cz

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout v elektronické podobě na následujícím odkazu: Přihláška ke studiu.

Kritéria přijetí

1. Zaslání požadovaných dokumentů:

  • originální přihláška - včetně vyplnění telefonického a emailového kontaktu
  • maturitní vysvědčení
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, pokud jste studovali po střední škole VOŠ nebo VŠ
  • životopis uchazeče

2. Odpovídající zdravotní stav - potvrzuje praktický lékař na přihlášku o studiu.

3. Absolvování přijímacího řízení - dle epidemiologické situace se bude konat prezenční nebo dálkovou formou.

Všechny dokumenty potřebné k přijetí je tedy nutné zaslat společně s přihláškou poštou.

Praxe v oboru není pro přijetí ke studiu vyžadována - studenti ji získávají během studia na naší škole.

Na základě přijaté přihlášky Vás kontaktuje studijní oddělení školy o dalším postupu.

Úspěšní uchazeči se dostaví osobně až na první výukový týden v září. O detailech budou informováni emailem ze studijního oddělení.

S přijimacím řízením je spojen administrativní poplatek - Kč 300,--, který je splatný v hotovosti v prvním výukovém týdnu.

Školné

Školné činí Kč 14.000,-- za období. Poplatek za studium je nutno uhradit do 30-ti dnů po přijetí uchazeče ke studiu.

Uzávěrka přihlášek

Termín uzávěrky přihlášek pro první kolo: 31. května 2023.

zveřejněno: 21. března 2023

Učebny kde probíhá naše výuka

Vyučujícínáš pedagogický sbor

Učební plánco se u nás naučíte

Učební plán

Stáhněte si celý dokument:Učební plán

Přehled využití týdnů

Stáhněte si celý dokument:Přehled týdnů

Počet hodin předmětů

Stáhněte si celý dokument:Počet hodin

Kontaktujte násrádi zodpovíme Vaše dotazy

Smiling Two Girls

Cookies


Využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies, což jsou malá množství dat, která naše stránky posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich stránek a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.

Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány.

Nastavení používání cookies

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.Jestliže bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Zásady využití cookies

Naše společnost v žádném případě nevyužívá cookies k jiným, než čistě technickým účelům, nespojuje údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a provozuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Druhy cookies

Dočasné soubory s cookies jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle.

Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Použití stránek


Řešení sporů

V případě řešení sporů z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb mezi námi a spotřebitelem, které se nedaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 , email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. Provozovatel webových stránek postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně návštěvníkem stránek jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a platnou Evropskou legislativou, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, v platném a účinném znění.

Provozovatel webových stránek může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, provozovatel webových stránek pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Správce osobních údajů

Jsme společnost: Vyšší odborná škola - Diplomovaný oční technik, s.r.o.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře a Vaši IP adresu.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze do doby vyřízení žádosti podané prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

Omezení odpovědnosti

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se provozovatel webových stránek bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a mohou být kdykoli ze strany provozovatele webových stránek jednostranně měněny. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu.