Charakteristika oboru

Charakteristika oboru diplomovaný oční optik

Studijní obor diplomovaný oční optik připravuje žáky pro výkon pracovníka s vyšším odborným vzděláním. Studium umožňuje žákům získat odborné znalosti, které vyžaduje výkon povolání diplomovaného očního technika ve specializovaných zařízeních. V teoretických předmětech jsou obsaženy základy lékařských předmětů, ekonomie, marketingu, IT a specializované fyziky. V praktické části výuky je kladen velký důraz na přístup k zákazníkovi a finální produkty oční optiky tj. vše o zhotovení brýlí a jejich opravy. Součástí studia je výuka anglického nebo německého jazyka. Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce a teoretické zkoušky.

Diplomovaný oční specialista s.r.o.

Název vzdělávacího programu

Diplomovaný oční optik

Kód a název oboru vzdělávání

39-43-N/.. Diplomovaný oční optik

Dosažený stupeň vzdělání

vyšší odborné

Vyučovací jazyk

český

Průběh výuky:

výuka probíha vždy 1x za měsíc (pondělí až čtvrtek)

Délka vzdělávacího programu

denní a dálkové vzdělávání: 3 ročníky (6 období)

Způsob ukončení vzdělávání

absolutorium

Certifikace

vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší zdravotnické školy

Označení absolventa

Diplomovaný specialista - DiS.

Podmínky přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole Diplomovaný oční technik s.r.o. lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška a v takovém případě bude tato zkouška probíhat formou jazykového testu a ústního pohovoru (jehož součástí bude zjištění zájmu o vzdělávací program Diplomovaný oční optik).

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy v souladu § 93 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění a § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik je připraven pro činnost samostatného technického pracovníka v oblasti zajišťování technických služeb občanům při realizaci korekcí refrakčních vad očí v provozovnách očních optik. Pro tyto činnosti je vybaven vědomostmi a dovednostmi v oblasti komunikativní, personální, sociální, ale také vědomostmi opticko-fyzikálními nebo mechanicko-technickými. Je schopen úzce spolupracovat s optometristou a oftalmologem.

Absolvent získá především následující schopnosti a dovednosti:

  • zhotovování všech druhů brýlí a jiných pomůcek dle předpisu očního lékaře;
  • absolvent je schopen získávat vstupní informace pro zhotovení korekčních pomůcek při rozhovoru s pacientem a provádět nezbytná měření;
  • poradenská činnost pro uživatele brýlí;
  • samostatné vedení administrativy spojené s provozem oční optiky;
  • možnost dalšího studia na VŠ-bakalářské studium optometrie a optiky.

^ nahoru